intro-spa

Business, Technology & Consulting (BTC)

BTC és una entitat acreditada com a Servei de Prevenció aliè (SP‐115‐B) que ofereix solucions globals en matèria de seguretat i salut laboral, en totes les especialitats: Seguretat en el treball, Higiene industrial, Ergonomia i Psicosociologia aplicada, i Medicina del treball.

Comptem amb un equip pluridisciplinari amb la qualificació exigida per la llei i amb amplis coneixements tècnics. Això ens permet oferir una atenció personalitzada amb la finalitat d’adoptar les solucions òptimes per a cada empresa o centre de treball.

Business, Technology & Consulting (BTC)
Plaça del Mil·lenari, 2, 1er
08500 Vic (Barcelona)
Tel: 93 881 46 36 | E-mail: info@btconsulting.org

Back to Top